Home

Metodológia a metódy sociálneho výskumu

Semestrálna práca 37 s. / 1. roč. / docx. Jedna sa o semestrálnu prácu na predmet Metodologia ametody soc.vyskumu, za pracu som dostal A-cko, praca je cela robena z knih, ziadny internet, jedna sa o kvalitnu pracu pri ktorej som stravil min 35 hodin svojho casu Metodológia výskumu teda opisuje viac než len výskumné metódy. Zaoberá sa tým, čo robí výskumník pred vstupom do terénu (plánovanie výskumu), počas terénnej fázy výskumu (použitie výskumných metód) a po návrate z terénu (vyhodnocovanie a interpretácia dát získaných v teréne) Metódy a techniky sociálneho výskumu - spôsoby získavania údajov v sociálnom výskume - základné kategórie metód - dotazovanie, pozorovanie, experiment . Dotazník - charakteristika metódy - štruktúra dotazníka - konštruovanie dotazníka . Položky dotazníka - formulácia položiek - chyby pri konštrukcii a používaní. Metodológia a metódy sociálneho výskumu Metodológia a metódy sociálneho výskumu v práci manažéra Poznávanie a výskum Etické otázky sociálneho výskumu VÝskumný projekt VÝskumný problém (výskumná otázka) VÝskumné hypotézy Premenné VÝskumná vzork

Metodológia a metódy sociálneho výskumu / Predmet / Zadania

 1. Vymedzenie pojmov:• výskum • vedecké poznávanie • sociálny výskum • typy výskumov • uplatnenie sociálneho výskumu v manažérskej praxi Projekt výskumu
 2. METODOLÓGIA A METÓDY SOCIÁLNEHO VÝSKUMU práca drogová závislosť !!!!! napísať. Vyučujúci: Doc. PhDr. Miroslav FRANKOVSKÝ, PhD.mim.Prof. tel.
 3. Typológia a druhy sociálneho výskumu. 1. Prieskum – rozsahom Členenie – vecné, metódy a techniky, historický vývoj. Kvalitatívny výskum – postup je viac
 4. ŠTATISTIKA A METODOLÓGIA VEDECKÉHO VÝSKUMU Metódy a techniky sociálneho výskumu (spôsoby získavania údajov v empirickom výskume
 5. Kľúčové slová: výskum, metodológia výskumu, metódy výskumu, reliabilita, validita, mapovanie, kazuistika, prípadová štúdia, obsahová analýza dokumentov,

Metodológia a metódy sociálneho výskumu / Prednášky / Zadania

 1. IGOR HANZEL, Katedra logiky a metodológie vied FiF UK, Bratislava metódy. Charakteristiky výskumu pozorovanie dlhšie obdobie kontaktu. Sociálny.
 2. Kvantitatívna a kvalitatívna metodológia vied. Rozdiely orientácie a relačných výskumných otázkach sa používajú výskumné metódy, ako je pozorovanie, dotazník .. skúmania daného sociálneho alebo ľudského problému. Výskumníka
 3. Pre záujemcov o hlbšie spoznanie metód vedeckej práce je k dispozícii zoznam Metodológia výskumu teda zahŕňa pravidlá ktorých je potrebné dodržať, aby (napríklad depresiu, kvalitu života, bolesť, sociálnu oporu), ale chceme získať
 4. Metodológia obsahuje súbor výskumných metód a ustálených postupov a . Podrobnejšie sa typom a funkciám sociálneho výskumu venujú

METODOLÓGIA A METÓDY SOCIÁLNEHO VÝSKUMU

Stránka s najväčším počtom referátov, prednášok, maturitných otázok, diplomoviek, a iných študentských prác v strednej Európe Druhy experimentov . Laboratorné - umelé podmienky, vysoká kontrola faktorov → vysoká interná validita, nízka externá validita. Terénne experimenty so znáhodňovaním - prirodzené podmienky, sťažená kontrola intervenujúcich faktorov → vysoká externá a nízka interná validit Každá výskumná metóda má svoje výhody a nevýhody, dá sa použiť len na zber takých dát, na ktoré je nastavená. Konkrétny výskum si obyčajne vyžaduje používanie viac ako jednej výskumnej metódy - samozrejme v závislosti od stanovených výskumných otázok a hypotéz

metodicky, podľa nejakej metódy. Termín metóda pochádza z gréckeho methodos, čo doslovne znamená cestu k niečomu, za niečím. Tým sa zvýrazňuje vzťah metódy k cieľu činnosti, napríklad, v našom prípade spôsob poznávania k cieľu výskumu. O metóde budem Nezabudnite čerpať a využiť informácie a poznatky z predmetov: metodológia výskumu, základy aplikovanej demografie a štatistiky, metodológia kvalitatívneho 5.4 METODOLÓGIA A METÓDY PRIESKUMU Profesia sociálneho pracovníka v súčasnej spoločnosti metódy Charakteristiky výskumu Kvantitatívne metódy Charakteristiky výskumu pozorovanie dlhšie obdobie kontaktu Sociálny a metódy Východiská Metodológia Ústredná kate-gória kvalitatívny pozorovanie, použi-tie textov a doku-mentov, neštruktú

Metódy a techniky sociálneho výskumu

metódy dáta Testy hypotéz Kvalitatívny Koncept, pojmy opisujúce problém Kvalitatívne metódy dáta Hypotézy, teórie Podstatou kvalitatívneho výskumu je skúmanie javov, analyzovanie ich príčin, vzťahov a súvislostí v rôznych oblastiach na malom počte zástupcov cieľovej skupiny. Výhodou j Metodológia a metódy výskumu Pre tento dotazník bolo vytvorených 18 otázok, pri čom tri otázky zaznamenávali charakteristické znaky respondenta: vek, pohlavie a vzdelanie

KEGA 006UMB-4/2017 Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií METODOLÓGIA VÝSKUMU V EDUKÁCII. Sylaby predmetu - denné aj externé štúdium. Mgr. Denisa Šukolová, PhD Kvantitatívne a kvalitatívne metódy výskumu. Priame a nepriame pozorovanie, rozhovor, dotazník, anketa. Štatistické metódy spracovania údajov. Metódy analýzy a syntézy vo výskumoch v informačnej vede. Diagnostické a prognostické metódy výskumu. Metódy interpretácie, deskripcie, explanácie. Metódy projekcie a konštrukcie V rámci výskumu práce boli použité empirické kvantitatívne metódy výskumu s využitím pozorovania, exploračnej metódy - dotazníka, obsahovej analýzy a vyhodnocovania analýzy prostredníctvom štatistických metód. Pozorovaním sme sledovali činnosti ľudí, záznamy činností, ich hodnotenie

ANOTÁCIE PREDMETOV

Systematizáciou, štandardizáciou, a hodnotením metód výskumu. Rozvíjaním jestvujúcich a tvorbou nových metód výskumu. Kompetenciou tých, ktorí majú prislušné metódy rozvíjať. Výstavbou deduktívnych systémov, najmä klasifikáciou, explikáciou, axiomatizáciou a formalizáciou a i Základné typy výskumu robia pracovníci vysokých škôl, výskumných ústavov a pod.. Predstavuje súbor pravdivých poznatkov, súhrn poznatkov overených a zatriedených do logického súboru poznatkov, pomocou presných metód Stránky výskumu: - procesuálna - dynamické - špecifické metódy skúmani

Výskumné metódy pre sociálnu prácu – rozhranie výskumu v

metódy a kritériá aplikované pri získavaní údajov v rámci výskumu využívania online marketingu v marketingových stratégiách subjektov na trhu SR Pri pozorovaní vybraných subjektov bolo zisťovanie zamerané na dve hlavné oblasti a to: a.) samotná web stránka b.) využitie social media (SM, sociálne média Základy metodológie kvantitatívneho výskumu Bratislava, Regent 2005, 174 s. Dejiny moderného sociálneho myslenia sa interpretujú ako zlyhanie pokusov o metodologickú syntézu, nech už máme na mysli projekt logického empiricizmu, štrukturalizmu, teórie systémov, teórie hier a racionálneho rozhodovania atď mnohé výhody online výskumu, najmä výrazne nižšia cena a rýchlosť či pohodlnosť získavania a spracovania údajov. V tomto článku sa nebudeme zaoberať metodologickými otázkami, kedy je vôbec vhodné dotazníky ako techniku výskumu používať, lebo k tomu nie je dostatok priestoru Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pre slobodné zdieľanie súborov. Nahrávajte, zdieľajte a sťahujte zadarmo. S kreditom aj neobmedzenou rýchlosťou

Metodológia a metódy sociálneho výskumu. 8. Filozofické koncepcie človeka v 20. storočí Vybrané metódy v práci sociálneho pracovníka. 3. Balintovský supervízny seminár. 3. Rozvoj potenciálu človeka. 3. Sociálne poistenie. 3. Encounterové skupiny. 3 metodolÓgia kvantitatÍvneho a kvalitatÍvneho vÝskumu kristÍna kysuckÁ šk. rok 2016 / 2017 kvalitatÍvny vÝskum kvantitatÍvny vÝskum prečo

Terminologické vymedzenie pojmov: metódy,metodika, metodológia, techniky,prístupy. Klasifikácia a diferenciácia metód sociálnej práce Sociálna práca má svoje metódy a postupy,využíva široký výber metód,schopností a ktivít v súlade s jej holistickým zameraním na jednotlivca a jeho prostredie 2. Druhy, členenie výskumu 3. Etapy, fázy výskumu 4. Osobitosti výskumu v pedagogike 5. Výskumné metódy 6. Klasifikácia, členenie 7. Literárna metóda 8. Metóda škálovania 9. Empirické metódy a) metódy zisťovania faktov z objektívnych situácií b) metódy zisťovania faktov prostredníctvom subjektívnych výpovedí 10 Techniky sociálneho výskumu sú spôsoby zberu dát pri sociálnom výskume.. Existujú tieto štyri základné techniky: Priame pozorovanie - ide o sledovanie vybraných javov, výsledky sú starostlivo zaznamenávan Z množstva metód výskumu si študent pri písaní záverečných prác môže vybrať kvalitatívny alebo kvantitatívny výskum, pozorovanie, komparáciu-porovnávanie, dotazníky, interview, posudzovacie škály, experimenty..

rozvíjať a zdokonalovať metódy, techniku výber správnych, relevantných metód pri skúmaní jednotlivých javov vypracovanie klasifikácie výskumu metód podľa cieľa a predmetu výskumu Behaviorálne metódy. Experimentálne metódy. Metódy prevažne kvalitatívneho výskumu (etnografia, zúčastnené pozorovanie, prípadová štúdia, kazuistika, zakotvená teória, fenomenologický postup atď.) Metódy porovnávacej pedagogiky (Švec, Š.) Historický výskum. Spracovanie výsledkov výskumu a výskumná správa metodológia metódy buduje, tvorí, overuje, metodika ich delí, usporadúva, tvorí z nich ucelený systém metód a postupov. Koncept Koncept predchádza výberu metódy a samotnej techniky, ktorou bude metóda v praxi uplatnená. Je urený : teóriou sociálnej práce alebo smerom, ktorého sa sociálny pracovník pridŕža (napr Metódy historického výskumu Plánovitý postup k získaniu nových vedeckých poznatkov Naučíme sa Čo je metodológia Aké metódy používajú všetky vedy Aké sú špecifické metódy v práci historika Ako tradičná a moderná metodológia ovplyvňuje súčasný vývoj historických vied Metodológia, metodika, metóda Metodológia je vedecká disciplína, často interpretovaná ako.

kvalitatívne, alebo kvantitatívne metódy v sociálnych vedách?

2019, Holíč Medzinárodná konferencia s názvom Kvalita v sociálnych službách so zameraním na model EFQM a spoločenskú zodpovednosť, sa koná pri príležitosti 5. výročia vzniku Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, 20. - 21 Metodológia výskumu - odovzdať dňa 28. a 29.11.2013 pri skúškach - z Aplik.soc.pol. - Oliverovi aj s indexom, zápis 9.12.2013 prostredníctvom Olivera, ktorý potom rozdá indexy Zatiaľ kým sa dostaneme k materiálom a presným pokynom, doporučujem vlaňajší materiál preopakovať si od Kratochvílu - Základy výskumu:-) /www. Aké metódy, postupy uplatníme v analýze získaných dát? Aký je časový, finančný, personálny plán realizácie výskumu? V knihe čitateľ nájde odpovede na tieto otázky Učebný text je určený pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia, ale môže byť samozrejme vhodnou pomôckou aj pre vyššie stupne štúdia sociálnej práce. Snaží sa priblížiť problematiku sociálneho výskumu a uľahčiť študentovi jej pochopenie uvádzaním praktických príkladov Pedagogický výskum, cieľ, druhy, zdroje bádateľstva, informačný systém. Kvalitatívne a kvantitatívne metódy pedagogického výskumu

Keď píšeme, že q-metodológia predstavuje istý vedecký pohad na svet, máme tým na mysli, že prináleží k istej paradigme. Poda Kuhna (1997) sa paradigmou zvyčajne označuje koherentná tradícia vedeckého výskumu, je to viac ako teória, je to štýl vedeckého poznávania daného obdobia, či daného spoločenstva vedcov Žiadna záverečné práca sa nezaobíde bez metódy práce, akým je literárna rešerš. Literárnu rešerš môžeš vnímať ako vyhľadávanie informácií o určitej problematike. Prebieha na základe určitého rešeršovaného odkazu, ktorý súvisí s cieľom respektíve cieľmi práce Metodickosť vedeckého výskumu je najpodstatnejšou črtou každej výskumnej a bádateľskej činnosti. Metodológia výskumu je vedná disciplína, ktorá skúma a opisuje plánovanie, organizáciu a realizáciu výskumu vrátane vyhodnotenia výskumných dát.Metodológia výskumu teda opisuje viac než len výskumné metódy Cieľ predmetu: Úlohou disciplíny je oboznámiť študentov s metodologickými aspektami poznávania psychiky a správania a sprostredkovať základné metodologické poznatky z prostredia edukačného výskumu. Študentom bude predstavená technológia výskumu za účelom plánovania a realizácie jednoduchých výskumných zámerov dokument Priority pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015. Na základe tohto dokumentu bol spracovaný návrh na riešenie novej rezortnej úlohy výskumu a vývoja s názvom Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku, s riešením v trvaní 4 roky (2008 - 2011)

Metodológia pedagogického výskumu

 1. Masová komunikácia ako sociálny subsystém. 3. 2. predmet: Výskumné metódy masmediálnej komunikácie a pedagogiky. 1. Metodológia filozofie médií. 3.
 2. Kľúčové slová : výskum kvalitatívny; metódy kvalitatívneho výskumu; zber dát; výskumy sociálne; výskum sociálny; metodológia sociálneho výskumu; zber dát;
 3. Táto publikácia vznikla za finančnej podpory z Európskeho sociálneho fondu 1 Základné metódy kvalitatívneho výskumu. 1.1 Focus Groups alebo skupinové diskusie. 1.1.1 Metodológia Focus Groups“. 1.1.2 Analýza dát v rámci Focus
 4. Metodologické úskalia: informačná etika Účel výskumu – výber konkrétnych metód Filozofický; Kognitívny / interaktívny; Doménovo-analytický (sociálny)
 5. Techniky sociálneho výskumu sú spôsoby zberu dát pri sociálnom výskume. rozhovor (Pen and paper interview). Súvisiace pojmy a metódy:.
 6. Výskumné otázky /problémy/ pre q-metodológiu . .. výskumnými nástrojmi interview, diskusia, alebo q-metóda, ktoré zachytávajú komplexné, Tradičný sociálny výskum, v rámci modernistickej paradigmy, sa zameriava na človeka.
 7. VYSOKOŠKOLSKÉ SKRIPTÁ Univerzita

zdokonaľuje a štandardizuje metódy a techniky poradenskej práce a sociálneho výskumu v rámci identifikovaného poradenského problému a výskumu v rámci skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb

Maršálová, Mikšík - Metodológia a metódy psychologického výskumu. Vaše údaje zadané do formulára budú odoslané spoločnosti United Classifieds s.r.o. Text správy, meno a telefón budú odoslané konkrétnemu predajcovi Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu, metód a techník SP s orientáciou napr. na terapeutickú, poradenskú, vzdelávacou, makrosociálnu príp. inú paradigmu sociálnej práce, vývoj resp. zdokonaľovanie a štandardizáciu metód a techník sociálnej práce a sociálneho výskumu, street-worku a rezidenciálnej sociálnej práce. II. Metodológia 1. Výskum. Definícia výskumu a metodológie výskumu. Funkcie výskumu. Etapy výskumu. 2. Projekt výskumu - zložky a konštrukcia 3. Predmet výskumu. Výskumný problém. Výskumná otázka. Definovanie a operacionalizácia hlavných pojmov. 4

(PDF) Veda, výskum, vedecké metódy a ich aplikácia

 1. Metódy psychologického výskumu
 2. Metodika, metodológia, techniky, prístupy sociálnej práce
 3. Vybrané metodologické aspekty výskumu v sociálnej práci verzus prax
 4. Bakalárska práca - Informační systém - Univerzita Karlova
 5. Kvalitatívne metódy využívané v behaviorálnom výskume

Obrázky pre dopyt metodológia a metódy sociálneho výskumu

RITOMSKÝ, A.: Metodologické a metodické otázky kvantitatívneho

Invalidita ako predmet práva sociálneho zabezpečenia. Slovenská republika. Volebné systémy. Odporúčame. Špecialista na výživu Igor Bukovský to povedal narovinu: Pravda o vitamínoch pri vypadávaní vlasov! Metodológia. Všeobecné humanitn. Kľúčové slová: metodológia, výskum v sociálnej práci, vyu čovanie, metódy výskumu Abstrakt: Napriek spolo čným kore ňom sociológie a sociálnej práce je ich prístup k sociálnej realite odlišný. V sociálnej práci je výraznejšie zastúpený rozmer aplikácie poznatkov a ich využitia v praxi Cieľom a výsledkom spoločenskovedného výskumu je podľa Ondrejkoviča interpretácia štruktúry sociálneho systému ako sústavy zákonov a pôsobenia merateľných (aj materiálnych) síl, ako aj sieť významov, praktík a pravidiel, lebo v sociálnych vedách nejestvujú nijaké tvrdé fakty, ktoré by s

najtypickejšie považuje ponímanie výskumu ako vedeckej metódy, teda s pôsobu poznávania vecí a javov a hľadania odpovedí v kontexte vedeckého poznania a rozvoja vedy. Singh [5.

katalog > > Metodológia a metódy psychologického výskumu: Tagy ; Aleph | Knihovny: [Vložit do jiné stránky] 16.1.2009 17:44 #7136. Metodológia a metódy psychologického výskumu. Libuša Maršálová, Oldřich Mikšík a kolektív. 1. vyd 12 Etické otázky sociálneho výskumníka pri príprave, realizácii a interpretácii kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu The Ethical questions of the social researcher in the preparation, execution an Vybrané metódy sociálnej práce 83 5.1. Diagnostikovanie alebo metóda hodnotenia 83 a budeme ho chápať v zmysle opisu a výskumu spôsobu alebo spôsobov prítomnej v praktickej činnosti sociálneho pracovníka. V prácac smerovania výskumu v sociálnej práci. Koncentrujúc pozornosť na požiadavku aplikácie filozofie a teórie vedy vo výskume v kontexte ideológie a paradigiem sociálnej práce v spoločnosti postmodernej a hypermodernej doby. V zmysle Sensu stricto akcentuje užitočnosť teórii vo výskume a praxi sociálnej práce

1.1 Základné (pozitivistické) psychologické metódy výskumu (pozorovanie, interview, experiment; špecifické modely výskumu najmä v školskej a poradenskej psychológii a patopsychológii) - ich ciele, formy a možnosti použitia 4.1 Metodológia a metodika sociálnej práce 7 Prevencia v sociálnej práci a jej význam pre prax sociálneho pracovníka to aplikova primerané metódy, techniky a prostriedky pri práci v sociálnej sfére spoločnosti. Nadobudne tieţ kompetencie zriaďova, koordinov a a organizov Metodológia vied. Prehľad, úvod do metodológie, princípy, prognostické metódy Podať výklad základných otázok vedeckého výskumu, hlavne ich metód a techník. Zvýrazniť zložitosť a náročnosť teoretického a empirického bádania a potrebu jeho tesnej súvislosti s teóriou vedy. Motivovať študentov k uplatňovaniu metód výskumu vo vlastnom systéme štúdia Inzeráty kniha metodologia. Bezplatná inzercia, kniha metodologia predaj a inzercia. Vyberte si z množstva ponúk

  1.6.1 Metodológia 1.6.2 Vedecké metódy 1.6.3 Výskum v sociálnej práci 4.2.2 Špecifiká sociálneho poradenstva sa koná pri príležitosti 5. výročia vzniku Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, 20. - 21 Realizuje výučbu predmetov matematického modelovania, aplikácií matematickej analýzy, lineárnej algebry a teórie pravdepodobnosti, matematickej a ekonomickej štatistiky, metód sociálneho výskumu a manažérskej informatiky

  Predmet: METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNEHO VÝSKUMU 1. História vývinu metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie obdobia vývoja metodiky sociálnej práce. Základné pojmy a klasifikácia metód z rôznych aspektov. 2. Prípadová sociálna práca Historický vývoj tejto metódy. Najznámejší autori a diela v oblasti prípadovej. Metódy sociálnej práce vrómskych komunitách. Špecifiká rómskej komunity. Sociálny pracovník v komunitnej práci a náplň jeho práce. 12. Sociálne poradenstvo . Definovanie, špecifické rysyVývoj sociálneho poradenstvavo svete a na Slovensku. Poskytovanie sociálneho poradenstva v inštitúciách verejnej správ 1.3 Manažment ako teoretická disciplína, metodológia, metódy a techniky Manažment ako veda - manažment ako praktická činnosť Manažérska teória - zákonitosti, princípy riadenia sociálneho systému Interdisciplinarita - podiel viacerých vedeckých disciplín na skúmanie jednotlivýc Projekt európskeho sociálneho fondu Ďalšie vzdelávanie asistentov učiteľov a učiteľov so zameraním na marginalizované skupiny. In KLEIN, Vladimír - FABIANOVÁ, Vlasta (eds.)

  Literatúra. Gavora, P. 1996. Výskumné metódy v pedagogike. Bratislava : UK, 205 s. Gavora, P. 2000.Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 207 S. ISBN 80. a kvalitatívneho výskumu. Metódy vo výskumných aktivitách doktorandov Silverman K1,2,4 Hendl (05) K1-2 2 Základné otázky filozofie vedy. Veda a metafyzika, pozitivizmus, K. Popper, T. Kuhn. Prezentácia metodológie vybranej štúdie Boyd Ch1, Hendl (05) K3, Popper, Kuh Metodológia a metódy sociálneho výskumu. Metodológia a sociálny výskum. Metodológia pedagogiky. Metodológia praktických vied. Metodológia psychologického výskumu. Metodológia sociálno výskumných vied. Metodológia sociálnych vied Aká je celková stratégia výskumu info polí? Rozhodli sme sa posunúť ezoteriku celkovo na vyšší stupeň a opúšťame doterajšiu základňu, ktorá stála na poznatkoch z literatúry a prednášok žijúcich ezoterikov

  METODOLÓGIA VÝSKUMU doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD.mim.prof EKONOMICKÁ FAKULTA UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI. UCHÁDZAČ. Ochrana osobných údajov; Prečo študovať na EF UMB? Žiadaní na trhu prác PSYCHOLOGICKÉ A SOCIOLOGICKÉ METÓDY VÝSKUMU MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 1. CHARAKTERISTIKA VEDECKEJ METODOLÓGIE, VÝSKUM V MASMEDIÁLNEJ A 3. METÓDA, METODOLÓGIA, STRATÉGIA, TAKTIKA, POSTUP, PILOTÁŽ, PRIESKUM, • charakteristika sociálneho poznávania a sociálnej percepcie. 1. Najvýznamnejšie obdobia a míľniky vývoja metód sociálnej práce (s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou). Klasifikácia metód. 2. Sociálna práca so skupinou. Modely sociálnej práce so skupinou. Dynamika skupiny. Vývojové fázy skupiny a úloha sociálneho pracovníka v rámci nich. 3. Bálintovské skupiny

  Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky). Metódy sociologického výskumu Metódy sociologického výskumu POZOROVAI 5./ prísne administratívne nároky, vyžadujúce konkrétne znalosti pre výkon profesie sociálneho pracovníka pozitívne vplývali na vytváranie vnútorne) hierarchie profesie sociálneho pracovníka, pričom prišlo k rozlíšeniu medzi jednotlivými postupmi v závislosti od vzdelania sociálnych pracovníkov

  Populárne: