Home

Test kontroly astmy

Test kontroly astmy bol zostavený medzinárodnými odborníkmi v oblasti liečby astmy a vedecky testovaný na stovkách pacientov s astmou. Test umožňuje astmatikom a ich lekárom a zdravotným sestrám poznať stupeň kontroly astmy a nasadiť tak optimálnu liečbu Test kontroly astmy Koľko času vám v priebehu posledných 4 týždňov astma bránila pri vykonávaníčinnosti v práci alebo doma? Zamyslite sa nad tým, ako často vás astma obmedzovala pri vykonávaní akejkoľvek činnosti počas dňa (doma, v práci, pri bežných aktivitách, pri športe, vo voľnom čase) Otázka 3: Ako často ste sa v priebehu posledných 4 týždňov zobudili v noci, alebo ráno na príznaky Vašej astmy (pískanie na prieduškách, kašeľ, sťažené dýchanie, tlak alebo bolesť na hrudníku)

Test kontroly astmy je jednoduchý test vhodný pre pacientov s astmou vo veku 4-11 rokov. Výsledky Vám môžu pomôcť určiť úroveň kontroly astmy Vášho dieťata. Môže Vám tiež pomôcť v rozhovore s lekárom alebo sestričkou o astme Vášho dieťaťa. Test je vhodné vyplniť viackrát do roka v rôznych časových úsekoch Test kontroly astmy. Nasledujúci test Vám pomôže zhodnotiť, či máte pri súčasnej liečbe Vašu astmu pod kontrolou. Test je určený pacientom od 12 rokov Koľko času vám v priebehu posledných 4 týždňov astma bránila pri vykonávaní činnosti v práci alebo doma? Vysvetlenie otázky: Zamyslite sa nad tým, ako často vás astma obmedzovala pri vykonávaní akejkoľvek činnosti počas dňa (doma, v práci, pri bežných aktivitách, pri športe, vo voľnom čase) Test kontroly Astmy Pre primar.sk: Pneumo-Alergo centrum s.r.o. Tento test bol vytvorený ako pomôcka pre zhodnotenie Vašej astmy, ako astma ovplyvňuje Vaše pocity a ako vplýva na vaše bežné aktivity

Test je určený pacientom od 12 rokov. Otázok je celkovo PÄŤ. Pri každej otázke prosím označte príslušný počet bodov. Súčet bodov zo všetkých odpovedí Vám dá vaše ASTMA SKÓRE, stupeň kontroly Vašej astmy. Výsledok testu vždy konzultujte so svojim lekárom. Pri vyplňovaní testu postupujte nasledovne Máte podozrenie, že trpíte niektorým z nižšie uvedených ochorení? Spravte si krátky 5-minútový online test, ktorého výsledky vám prezradia, či potrebujete vyšetrenie daného problému Test kontroly astmatu nicméně velmi užitečně vyplňuje určitou mezeru v hodnocení kontroly astmatu tím, že pomáhá standardně objektivizovat pocity a vnímání nemoci samotným nemocným. Průběžné a pravidelné hodnocení testem pak umožní sledování vývoje kontroly nemoci v čase a zjistit i odpověď na léčbu

Významné zhoršenie stavu - záchvaty astmy sa dostavujú niekedy celkom neočakávane, ale zvyčajne po kontakte s rôznymi spúšťačmi (stres, vírusová infekcia, alergény, prchavé výpary, vlhký a chladný vzduch, dym, fyzická námaha) Veľmi jednoduchým je Test kontroly astmy, ( ACT) ktorým sa hodnotí kvalita života pacienta, stav kontroly astmy. Tento test prechádza v úvode s pacientom lekár a naučí ho správnej interpretácii zaradených 297 respondentov. Na testovanie kontroly astmy a úrovne vedomostí pacientov sme pouţili valídne nástroje a to Dotazník vedomostí o self-manaţmente astmy pre dospelých (Measuring asthma self-management knowledge in adults) a Test kontroly astmy (Astma Control Test ACTTM). Na štatistické spracovanie dát boli vyuţité.

Test kontroly astmy – dotazník 1

Test kontroly astmy - ImunoVital

 1. Máte podozrenie, že vy alebo váš blízky má astmu? Otestujte sa, výsledkom Test - aká je pravdepodobnosť, že trpíte astmou? Test kontroly astmy. Tento test
 2. Monitorování kontroly nad astmatem a edukace nemocných . . . . . . . . . . . 35 . a bronchodilatační test (s rychle a krátkodobě účinkujícím beta2-agonistou), ev.
 3. kontroli choroby (test jest przeznaczony dla osób w wieku. 12 lat i starszych). Kontrola astmy – sprawdź swój wynik. Krok 1: Proszę zaznaczyć odpowiedź na
 4. Aby dokonać podziału astmy, należy wykonać test kontroli astmy, czyli V. Jak ocenił/a/by Pan/i swoją kontrolę nad astmą w ciągu ostatnich 4 tygodni? w ogóle

na testovanie kontroly astmy pouţili štandardizovaný a validný Test kontroly astmy. Na štatistické spracovanie dát boli vyuţité: Pearsonov chi-kvadratový test (x2), Spearmanov korelačný koeficient a neparametrická alternatíva jednocestného ANOVA testu (Kruskal−Walisov test) Poloha ambulancií: Ambulancie sa nachádzajú v Zdravotnom stredisku na ul. P. Horova č. 14 na 1. poschodí v Devínskej Novej Vsi v Bratislave Veľmi významným článkom vo vývoji alergie, astmy a kožných problémov je samotná psychika pacienta, ( chronický stres, neharmonický rodinný stav, citová rozkolísanosť a iné). Tímová spolupráca alergológa a psychológa je pri liečbe takýchto pacientov mimoriadne prínosná Klasifikácia podľa stupňa kontroly astmy. Astmu pod kontrolou charakterizujú minimálne alebo žiadne symptómy, nie sú exacerbácie a potreba užívania uvoľňovačov minimálna. Majú normálne, alebo takmer normálne pľúcne funkcie, životné aktivity sú bez obmedzenia a netrpia na nežiaduce účinky liečby Test kontroly astmy. Chcem sa nechať otestovať online. Test zraniteľnosti stresom. Chcem sa nechať otestovať online. Test na hyperventilačný syndróm

Video: Test kontroly astmy - Zdravie a prevencia - Zdravie - Pravda

informácie o novinkách v oblasti liečby a kontroly astmy, ACT garanti združenia -odborníci z odboru alergológie a imunológie prispievatelia - farmacetické firmy (propagačné materiály, finančné príspevky) spolupráca s niektorými ZŠ -výučba o astme a alergii na školách Časopis . Alergia, astma a m Test kontroly astmy Rýchle vyšetrenie zápalových markerov a D-dimérov z kvapky krvi 6 minutový test chôdze s následným meraním saturácie kyslíka Jednorázové rýchle zisťovanie FEV1 a FEV6 úsilného výdychu s monitorovaním Prístroj na správny nácvik inhalačnej technik

Bronchiálna astma alphamedical

slovenčiny sa preložil napríklad tzv. Test kontroly astmy, pri ktorom pacient vypĺňa do predtlačených možností odpovede na 5 otázok (7). Snaha o úplnú kontrolu - aj keď ju nemôžeme dosiahnuť u kaž-dého pacienta - je zmysluplná, pretože nás vedie k úsiliu sa o tento cieľ pokúsiť, a tým umožniť č Test kontroly astmy. Tento test Vám pomôže zhodnotiť, či máte pri súčasnej liečbe Vašu astmu pod kontrolou. Redakcia ZDRAVIE.sk. Článok dňa záchvatov. Pre potreby klinickej praxe sa vyvinul jednoduchý nástroj Test kontroly astmy ACT™ {Asthma Control 7esf). Výsledky výskumu (Osacká, 2010) ukázali, že prieduškovú astmu bez kontroly malo 60 %, dobre kontrolovanú 29 %, a astmu úplne pod kontrolou malo 11 % pacientov. Soriano etal V súčasnosti sa na hodnotenie kontroly astmy odporúča test kontroly astmy, ktorý je založený na hodnotení samotným pacientom a je citlivý na zmenu kontroly astmy. Je to formulár, v ktorom pacient odpovedá na 5 otázok, pričom za každú odpoveď dostáva body, od 1 do 5

Časť dobrej kontroly astmy je vidieť lekára každý 2 k 6 týždňov pravidelné prehliadky, kým nie je pod kontrolou. Potom prehliadky môže byť znížená na raz za mesiac alebo dvakrát za rok. Je dobrým zvykom sledovať príznaky astmy a útoky a diagnostických čísla ako hlavné meranie prietoku štúdii boli použité 2 dotazníky - štandardizovaný dotazník (Test kontroly astmy - ACTTM) a neštandardizovaný dotazník. Výsledky: Výsledky pilotnej štúdie poukázali na málo zodpovedný prístup adolescentov k dodržiavaniu liečby a režimových opatrení. Muži vykázali signifikantne lepšie výsledky pre pozitívny ponámahový test. Test má veľmi nízku senzitivitu a vysokú špecificitu pre diagnostiku poná-mahovej bronchiálnej astmy (8, 10). V poslednom desaťročí stúpa záujem o neinva-zívne hodnotenie zápalu dýchacích ciest na základe analýzy zápalových parametrov vo vydychovano Zavedenie denného poradovníka (eČasenka) v našej ambulancii si vyžiadali pacienti, poisťovne a legislatíva. Poradové číslo Vám zabezpečí anonymitu a skráti Váš čas strávený v čakárni Uvedeny sprej sa dava vsak aj ludom so zapalom priedusiek, pripadne inym respiracnym infektom, co bude zrejme Vas pripad. Články súvisiace s Vašou otázkou: Astma Bronchiálna astma Astma a šport Test kontroly Astmy

Video: Test kontroly astmy - Centrum imunológie a alergológie

Vyšetrovacie metódy pri prieduškovej astme

Video: Testy pre astmatikov - ZDRAVIE

Vitajte na strankach www.zasr.sk Milí priatelia zdravia. Pri príležitosti Svetového dňa astmy Vás pozývame na akciu, ktorú organizuje Združenie astmatikov Slovenskej republiky (ZASR) Test kontroly. Test kontroly astmy je jednoduchý test určený pre pacientov s astmou od 12 rokov. Pozostáva z piatich otázok. Výsledky pacientovi pomôžu zhodnotiť, či má pri súčasnej liečbe astmu pod kontrolou. Výsledky testu, teda astma skóre, je potrebné konzultovať so svojím lekárom Účinnosť liečby, a tým stav kontroly astmy, musia byť pravidelne monitorované. Po zahájení liečby je nevyhnutné navštevovať lekára raz za 3 mesiace aj v prípade, že sa pacient cíti dobre. V prípade exacerbácie a pri zhoršení stavu, pri potrebe častejšieho používania uvoľňovačov je dôležité navštíviť lekára ihneď Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie Vážení pacienti a návštevníci stránky ! Poruchy imunitného systému postihujú čoraz viac ľudí pomocou Testu kontroly astmy ( Asthma Control Test - ACT) * Používajte ACT pri monitorovaní kontroly astmy aj medzi návštevami lekára

Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu

 1. Test kontroly astmy • CAT dotazník v CHOCHP • Spirometrické vyšetrenie • Spirometrické vyšetrenie - praktická časť MUDr. Mária Džupinová MUDr. Denisa
 2. Test o kontroli astme je JEDNOSTAVAN test, pogodan za pacijente obolele od astme Rezultati testa mogu Vam pomoći da procenite stepen kontrole astme
 3. Jak ocenił/a/by Pan/i swoją kontrolę nad astmą w ciągu ostatnich 4 tygodni? w ogóle nie kontrolowana; słabo kontrolowana; umiarkowanie kontrolowana
 4. Z tego powodu tak ważna jest odpowiednia kontrola nasilenia choroby i ewentualna modyfikacja leczenia. W tym celu stosuje się kliniczne testy kontroli astmy i
 5. astmu) poukazuje na potrebu jednotiaceho pohľadu na tieto tzv. respiračné alergózy. ciest nedosiahneme kontrolu nad astmou, a podobne, pri pretrvávaní prejavov astmy sa ani pri . K laboratórnym testom možno doplniť test aktivácie.
 6. Na testovanie kontroly astmy a úrovne vedomostí pacientov sme použili valídne knowledge in adults) a Test kontroly astmy (Astma Control Test ACTTM).
 7. Xolair je indikovaný ako prídavná liečba na zlepšenie kontroly astmy u pacientov s ťažkou perzistujúcou alergickou astmou, ktorí majú pozitívny kožný test alebo

test kontroli astmy v2

Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí. Je spôsobená nesprávnou aktiváciou protilátok zo skupiny imunoglobulínu E vplyvom daného alergénu Stanovenie diagnózy sa opiera o podrobnú anamnézu, test kontroly astmy, klinický obraz, fyzikálne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie pľúc, ako je spirometria a bronchodilatačný test, upozorňuje Katarína Bergendiová

Test kontroli astmy Astma - Medycyna Praktyczna dla pacjentów

Poloha ambulanciĂ­: Ambulancie sa nachádzajĂş v Zdravotnom stredisku na ul. P. Horova ÄŤ. 14 na 1. poschodĂ­ v DevĂ­nskej Novej Vsi v Bratislave Medzi základné princípy liečby astmy patrí liečba neinfekčného alergického zápalu dýchacích ciest, ktorý je podkladom astmy a potom liečba symptómov, čiže bezprostredná liečba akútnych príznakov (záchvaty dušnosti) Cílem léčby je pacientovo získání plné kontroly nad svou nemocí. Astmatik by neměl pociťovat žádné projevy své nemoci. Jeho astma by ho při úspěšné léčbě nemělo vůbec omezovat. Záchvaty dušnosti by se neměly objevovat a úlevové léky by astmatik tím pádem neměl potřebovat

Test kontroly astmy. testy Alternatívne prístroje Diabetes testy Dieťa testy Drogy testy Fóra o zdraví Genetické testy Imunita testy Infarkt test Infekčné. Vytlačte si svoj detský test kontroly astmy. Jedno slovo, ktoré vystihuje môj uplynulý rok? Mám žiaka s diagnózou ADHD. Trojka 1/2015 Astma postihuje 10% detí. Aké sú príčiny tejto choroby? Ako sa prejavuje? Ako ju liečiť? Dá sa astme predchádzať

imuno-alergo.sk is ranked 2918492 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors ciaa.sk is ranked 5359830 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors Life with asthma without compromise - is it real? kontroly astmy, Other endpoints included Asthma Control Test¿, Asthma Quality of Life Questionnaire and ELLIPTA ease of use questions..

All of QOL Tech's questionnaires are copyrighted. They may not be altered, sold, translated into another language or adapted for another medium (e.g., computer, internet) without Professor Elizabeth Juniper's permission through Mapi Research Trus Dokazujeme ním obštrukciu, ktorá musí byť variabilná a úplne alebo čiastočne reverzibilná, prípadne dokazujeme bronchiálnu hyperreaktivitu. Na potvrdenie diagnózy bronchiálnej astmy treba potvrdenie variabilnej bronchiálnej obštrukcie. Na to nám väčšinou vystačia spirometrické vyšetrenie a bronchodilatačný test

Astma Dýchanie Hrudník Detské choroby DetskeChoroby

atopia * montelukast sodný * test kontroly astmy * kapacita pľúcna za prvú sekundu (FEV1) Jazyk dok. slovenčina Krajina: Slovenská republika Druh dok Podľa tiaže astmy a podľa hodnotenia úrovne kontroly nad astmou je možné meniť dávky liekov a je možné ich i kombinovať. Existujú kombinácie úľavového lieku s kortikoidom v jednom inhalátore. U detí a v určitých prípadoch dospelých astmatikov je možné podávať dlhodobo i nekortikoid­ný liek Na zjednodušenie kontroly stavu pacienta už máme k dispozícii aj jednoduché skórovacie systémy. Napríklad Test kontroly astmy (Asthma control test; ACT), pri ktorom pacient má odpovedať na päť jednoduchých otázok. Vďaka tomu lekár získa skutočné dôležité informácie, podľa ktorých sa môže orientovať v ďalšej liečbe Ak ale svoje ochorenie nechávajú bez kontroly, robia chybu. Pacienti, ktorí sa neliečia, neprichádzajú na pravidelné kontroly, si môžu privodiť vážne poškodenie zdravia, keďže skryto prebiehajúci imunologický zápal môže pomaly ale isto ničiť dýchacie cesty z Test kontroly astmy z CAT dotazník v CHOCHP z Spirometrické vyetrenie z Spirometrické vyetrenie - praktická as 28.2. 2012 Bratislava, Hotel Tatra MUDr. Iveta Salátová Kozlovská Prof. MUDr. Duan Salát, CSc. 29.2. 2012 Trnava, Hotel Holiday INN MUDr. Svetlana Hadvabová Prof. MUDr. Duan Salát, CSc. 1.3. 2012 Nitra, Hotel Mikádo MUDr

Astma bronchiale - Univerzita Karlova

9. Skóre testu kontroly astmy™ (ACT) ≤ 19. 10. Osoba, ktorá je ochotná dodržiavať protokol. 11. Výsledky bežných bezpečnostných laboratórnych testov v rámci prijateľného rozsahu. 12. Skóre testu Asthma Control Test™ (ACT) ≥ 16 a ≤ 19 Klik-klinik nemá ambíciu nahrádzať osobné návštevy odborníkov. Klik-klinik je v prvom rade určená pre všetkých, ktorí nevedia či so svojim problémom musia navštíviť odborníka, nevedia na koho sa obrátiť, resp. potrebujú poznať aj druhý názor na svoju diagnózu, či liečebný postup Xolair je indikovaný ako prídavná liečba na zlepšenie kontroly astmy u pacientov s ťažkou perzistujúcou alergickou astmou, ktorí majú pozitívny kožný test alebo reaktivitu in vitro na celoročný vzdušný alergén a časté symptómy cez deň alebo zobúdzanie v noci a ktorí mali početn

• významná koreláciastradičnými metódami kontroly zápalu v periférnych dýchacích cestách pri AB - MEF 25-75 % - ­variabilitou - nedostatočná korelácia s aktivitou zápalu • významná koreláciasbronchomotorickým testom po námahe u ponámahovej astmy Za dôkaz astmy sa pova-žuje aj pozitívny bronchodilatačný test (ak po in-halácii 400 ug salbutamolu stúpne FEV1 > 12 %, respektíve > 200 ml), signifikantné zlepšenie pľúc-nych funkcií. nutiu kontroly. Termín kontrola astmy (kontrola nad ochorením) by sme mali pou- žívať v súvislosti s vyjadrením skutočnosti, do akej miery sa nám podarilo liečbou Výsledky testu lekár vždy hodnotí spolu s klinickým stavom pacienta, spirometriou ako aj stavom kontroly astmy. Podľa výsledku môže indikovať alebo upraviť liečbu aj u pacienta, ktorý si myslí, že má astmu pod kontrolou alebo ešte nie je na astmu vôbec liečený

Združenie astmatikov slovenskej republiky

Lekárnička Domáca lekárnička: Každá domácnosť by mala mať k. Jak se dnes cítíte? Dotazník OQ-45 ke stažen bronchodilatačný test, broncho-konstrikčné testy), dôležité je alergologické vyšetrenie s identifikáciou spúšťačov záchvatu lieky používané v liečbe astmy delíme na lieky dlhodobo kontrolujúce astmu, podávané pravidelne a uvoľňovače, podávané podľa potreb Príčinné vzťahy medzi pozitívne testovanými alergénmi (prick test, špecifické IgE) a ochorením má posúdiť skúsený odborník, nakoľko pozitivita testov neznamená automaticky alergický pôvod astmy • Dotazník kontroly astmy (ACQ) stav v 12, 20, 28 a 36 týždni • Počet stredne ťažkých a ťažkých exacerbácií astmy v 12, 20, 28 a 36 týždni • Počet ťažkých exacerbácií astmy v 12, 20, 28 a 36 týždni • Doba do prvej exacerbácie astmy (ťažká alebo stredne ťažká V případě potvrzení diagnózy OLA je obecnou snahou dosažení kompromisní kontroly nad astmatem. Jde o takový stupeň kontroly, který co nejméně narušuje denní aktivity a vede k co nejmenšímu výskytu příznaků

Múdrejší ako astma Semináre Farmi

PĽÚCA Zoznam stránok o pľúcach. Anatómia, dychové cvičenia, choroby pľúc, alternatívne spôsoby liečby pľúc. Aktualizované: 2016 Anatómia pľúc Pľúca sú párový orgán, ktorý umožňuje výmenu plynov medzi krvou a vzduchom Je úplne nemožné zabrániť astmy. Ale stále môžete nájsť prírodné astmy liečbu a prijať opatrenia, aby sa zabránilo negatívne príznaky astmy: Zistite si viac informácií o vašej chorobe a metódy jej kontroly. Vytvorte plán písomnou formou a skúste ho nasledovať telesné cvičenie - môže byť prospešné proti rozvoju astmy, ale pozor, taktiež môže u niektorých jednotlivcov spôsobiť nástup astmatického záchvatu; Cieľom liečby je pacientovo získanie plnej kontroly nad svojou chorobou. Astmatik by nemal pociťovať žiadne prejavy svojej choroby Vývoj astmy bronchiale u detí •žiaden súčasný test nedokáže diagnostikovať A s presnou určitosťou •deti častejšie hvízdajú na základe fyziológie D •fyziologická hyperplázia hlienových žliaz •menej pevná stena bronchov •priemer DC je malý •elasticita pľúc je nízka •nepriaznivý uhol bránic sprostredkovanou IgE. Je indikovaný ako prídavná liečba na zlepšenie kontroly astmy u pacientov s ťažkou perzistujúcou alergickou astmou, ktorí majú pozitívny kožný test alebo reaktivitu in vitro na celoročný vzdušný alergén a ktorí majú zníženú funkciu pľú

Prethodna strana - Asthma Control Test

Liečba astmy sa má riadiť postupnými krokmi na základe klinickej odpovede pacienta a funkčného vyšetrenia pľúc. Ak sa pacient nazdáva, že je liečba neúčinná, musí vyhľadať lekára. Zvýšené použitie záchranných bronchodilatancií a zhoršenie kontroly astmy si vyžaduje prehodnotenie liečby Kontrolovaná štúdia s náhodne vybranými respondentmi pri použití Butejkovej dychovej metódy ako doplnku ku konvenčnej liečbe astmy. Univerzita v Calgary, Kanada. Cowie RL, Conley DP, Underwood MF, Reader PG. Po šiestich mesiacoch došlo v skupine, ktorá používala Butejkovu metódu, k; Zlepšeniu kontroly astmy z 40% na 79 Prečo vyšetrovať fenotypy astmy? Vyšetrovanie fenotypov astmy má viacero priamych prínosov. Po prvé, prináša nové náhľady vo výskume astmy zvyšovaním štatistickej sily pri stanovení environmentálnych a genetických rizikových faktorov

Test Kontroli Astmy ACT - ptzca

Xolair je indikovaný ako prídavná lie ba na zlepšenie kontroly astmy u dospelých a adolescentných pacientov (vo veku 12 rokov a viac) s ažkou perzistujúcou alergickou astmou, ktorí majú pozitívny kožný test alebo reaktivitu in vitro na celoro ný vzdušný alergén a ktorí majú zníženú funkciu p ú Xolair je indikovaný ako prídavná liečba na zlepšenie kontroly astmy u pacientov s ťažkou perzistujúcou alergickou astmou, ktorí majú pozitívny kožný test alebo reaktivitu in vitro na celoročný vzdušný alergén a časté symptómy cez deň alebo zobúdzanie v noci a ktorí mali početné dokumentované ťažké exacerbácie. Overte kalibračnú krivku pomocou najmenej dvoch úrovní kontroly podľa stanovených požiadaviek na kontrolu kvality používaných vo vašom laboratóriu. Ak budú výsledky kontroly mimo prijateľných rozmedzí, možno bude potrebná opätovná kalibrácia. Poznámka: Kalibrátor A amikacínu je prázdna kalibračná vzorka pre tento test Overte kalibračnú krivku pomocou najmenej dvoch úrovní kontroly podľa stanovených požiadaviek na kontrolu kvality používaných vo vašom laboratóriu. Ak budú výsledky kontroly mimo prijateľných rozmedzí, musí sa prijať nápravné opatrenie. Poznámka: Kalibrátor A everolimu je prázdna kalibračná vzorka pre tento test

Test kontroli astmy WP abcZdrowie

Arial Arial Unicode MS Wingdings Times New Roman Calibri StarSymbol Arial Black Symbol Tahoma Monotype Sorts Wingdings 2 1_Výchozí návrh Motív Office CorelDRAW Snímka 1 DEFINÍCIA AB ASTMA BRONCHIALE Snímka 4 ETIOPATOGENÉZA SPÚŠŤAČE SYMPTÓMOV A EXACERBÁCIÍ KLINICKÉ PREJAVY AB Klasifikácia astmy podľa stupňa závažnosti.

Populárne: