Home

Idealny plyn priklady

Priklady.eu Fyzika Ideálny plyn. Fyzika Jednotky fyzikálnych veličín Dôležité fyzikálne konštanty Kinematika Dynamika Ideálny plyn s hmotnosťou m = 3,8.10-2 kg je uzavretý v nádobe s objemom 10 litrov a má tlak p = 0,49 MPa. Určite strednú kvadratickú rýchlosť molekúl plynu Priklady.eu Fyzika Práca plynu. Fyzika Jednotky fyzikálnych veličín Dôležité fyzikálne konštanty Kinematika Dynamika Horúci plyn alebo vodná para môžu vykonávať prácu. Práca plynu za stáleho tlaku: 2

O ktorý plyn sa jedná? 17. Hustota vzduchu pri normálnych podmienkach je 1,27 kg.m-3. Určite hustotu vzduchu pri teplote 30. 0. C a normálnom tlaku. 18. Ako sa zmení objem ideálneho plynu, keď sa jeho termodynamická teplota zväčší dvakrát a tlak sa zvýši o 25%. 19. Ukážte, že ľubovoľný ideálny plyn má pri normálnych. 9.1 ideálny plyn - pri odvodzovaní zákonov platných pre plyn sa namiesto reálneho plynu zavádza zjednodušený model, ktorý nazývame ideálny plyn - o molekulách ideálneho plynu vyslovujeme tri predpoklady: o rozmery molekúl ideálneho plynu sú zanedbateľne malé v porovnaní so strednou vzdialenosťou molekú môže by jeho úinnos. V parnom stroji pracuje plyn, presnejšie para, ktorá tlaí na piest. Para vzniká z energie pochádzajúcej z horiaceho uhlia. Aby sa dalo porozumie týmto procesom, bolo treba prís na to, ako a preo plyn tlaí na piest, ako tento tlak závisí od tepla, ktoré plyn od horiaceho uhlia získal a na niekoko alších vecí 172 Základy termiky a termodynamika ktorý je spôsobený pôsobením ostatných častíc, molekúl, ktoré zo všetkých strán narážajú do seba

Ideálny plyn – riešené príklady

 1. Stavová rovnica – riešené príklady pre stredné a vysoké školy, cvičenia, príprava na maturitu Aký je vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálneho plynu?
 2. Práca plynu – riešené príklady pre stredné a vysoké školy, cvičenia, príprava na Ideálny plyn má pri teplote 27oC objem V. Pri ktorej teplote má objem 0,75V?
 3. Izodeje – riešené príklady pre stredné a vysoké školy, cvičenia, príprava na maturitu Plyn uzavretý v nádobe s pohyblivým piestom sa pri stálom tlaku zohrial z

Stavová rovnica – riešené príklady

Ideálny plyn s hmotnosťou 3,8.10-2 kg je uzavretý v nádobe s objemom 10 l a má tlak 0,49 MPa. Určte strednú kvadratickú rýchlosť jeho molekúl. Ideálny plyn uzavretý v nádobe s vnútorným objemom 2,5 l má teplotu -13 oC. Aký je jeho tlak, ak je v plyne 1024 molekúl Pre plyn v počiatočnom stave platí: p 1 V 1 = (m 1 / M m)R m T 1 , (3) kde p 1, V 1, T 1 sú počiatočné hodnoty tlaku, objemu a termodynamickej teploty. Po vypustení polovičného množstva plynu ostane v bombe plyn polovičnej hmotnosti: m 2 = m 1 / 2

Práca plynu – riešené príklady

Izodeje – riešené príklady

Ideálny plyn je teoretický matematický model, ktorý opisuje hypotetickú hmotu v plynnom skupenstve. Je zjednodušením, ktoré sa používa vo fyzike pri štúdiu reálnych plynov. Zjednodušenie spočíva v tom, že zatiaľ čo molekuly reálneho plynu na seba navzájom pôsobia silami , pri ideálnom plyne toto silové pôsobenie. Ideální plyn- molekuly na sebe nepůsobí žádnými silami, jejich objem je ve srovnání s objemem plynu zanedbatelný. Molekuly plynu rovnoměrně vyplňují uzavřený prostor, v němž se plyn nachází. Jsou v neustálém pohybu, všechny směry rychlosti jsou v něm rovnocenné ramenách. Ak je nádoba plynového teplomera v rovnováhe so sústavou, ktorej teplotu T meriame, má plyn v nádobe termodynamickú teplotu T a tlak p = p a + h ς g. Z priamej úmernosti medzi veli činami p a T dostaneme vz ťah Tr T = pr p odkia ľ p p T T r =r • t = ({T} - 273,15) ˚ Plyn v zásobníku uvažujte ako ideálny s plynovou konštantou r = 683 J.kg −1.K −1. Ur čte, aká je hmotnos ť zásobníka mz a tiaž zásobníka plynu Gz a aká hmotnos ť plynu mpl sa nachádza v zásobníku. 3) Vo valci s priklady-SPZ. Riešené príklady A.1-1 až A.1-11 / zákl.pojmy td + vlastnosti čistých látok / na skúšku z termodynamik

Test-Plyn – riešené príklady - Príklady

Ideální plyn – vyřešené příklady

OKRUHY NA PÍSOMKU Z FYZIKY – PLYNY !!!

 1. LÁTOK 7. Ideálny plyn. Stavová rovnica ideálneho plynu . .. Príklady na Kirchhoffove zákony .
 2. Pre plyny, ktoré sa správajú ako ideálny plyn pri normálnom tlaku a teplote je hodnota mólového objemu Vm = 22,41 dm3. mol-1.
 3. Tlak, tlaková sila, Pascalov zákon - neriešené príklady . .. Ideálny plyn uzavretý v nádobe s vnútorným objemom 2,4 l má teplotu – 20oC. Aký je jeho tlak,.
 4. ROZDĚLENÍ MOLEKUL PLYNU PODLE RYCHLOSTÍ. ○ Lammertův . PŘÍKLADY HODNOT RYCHLOSTÍ V. K. Plyn. T. 1. = 273 K. [v k. ] = m∙s. –1. T. 2. = 373 K.

Obrázky pre dopyt idealny plyn priklady

 1. 4 Zakladna myslienka, jednoduche priklady a ucinnost tepelnych strojov. 6. 5 Jeden pre idealny plyn v ustalenom stave splnaju stavovu rovnicu. pV = NkT =
 2. Príklady. 1. Sústavu obsahujúcu 10 mólov ideálneho plynu vratne a izotermicky pri teplote. 300 K komprimujeme z východiskového tlaku 1 000 Pa na tlak 3 000
 3. 3: Ideálny plyn a izodeje ; Izodeje a práca plynu Riešia odpovede na teoretické otázky v pracovnom liste a príklady na izodeje a prácu plynu.
 4. jestliže ideální plyn přejde z jednoho stavu (p1,V1,T1) do jiného stavu (p2,V2,T2) . stálé hmotnosti, potom. Shrnutí a závěr: ÚLOHY: Určete tlak kyslíku O2 o
 5. PRÍKLADY Z KINETICKEJ TEORIE
 6. Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn
 7. MERLIN - Fyzika - 4.10 Stavová rovnica ideálneho plynu. Deje v

Pri izotermickom stláčaní je práca plynu odvádzaná z plynu vo forme tepla, inak by sa plyn zohrieval. Celková vykonaná (spotrebovaná) práca sa teda rovná dodanému (odobranému) teplu, tzn molekúl. - za ideálny plyn môžeme považovať veľmi zriedený plyn - zanedbávame vlastný objem plynu - ideálny plyn je dokonale stlačiteľný 2.-Molekuly ideálneho plynu nepôsobia na seba navzájom príťažlivými silami - pre ideálny plyn platí U = Ek - U jedného atómu tvorí Ek posuvného pohybu častí Ideálny plyn 1.- Rozmery molekúl ideál. plynu sú zanedbatelne malé v porovnaní so strednou vzájomnou vzdialenostou molekúl. - za ideálny plyn môžeme považovat velmi zriedený plyn - zanedbávame vlastný objem plynu - ideálny plyn je dokonale stlacitelný 2.-Molekuly ideálneho plynu nepôsobia na seba navzájom prítažlivými silam Stavová rovnice ideálního plynu. Stavová rovnice ideálního plynu vypadá takto: p... tlak [Pa]; V... objem [m 3]; n... látkové množství [mol]; T...termodynamická teplota v Kelvinech [K]; R molární plynová konstanta R = 8,315 [J.mol-1.K-1]; Nejčastější chybou při výpočtech ze stavové rovnice jsou právě nesprávné jednotky

3 VLASTNOSTI PLYNOV, IDEÁLNY PLYN 3

 1. 1 základy kinetickej teórie plynov
 2. Fyzika Trieda: Príklady a
 3. 314. - Stavová rovnica ideálneho plynu

Adiabatický dej - plyn neprijíma ani neodovzdáva teplo: Q = 0. Ak plyn rýchlo stlačíme, zohreje sa; ak sa plyn rýchlo rozpína, ochladí sa. Opis matematického zápisu: p 1 [Pa], p 2 [Pa] - tlak plynu na začiatku a konci deja. V 1 [m³], V 2 [m³] - objem plynu na začiatku a konci dej Ideálny plyn Zákon boyle - mariottov Zákon gay - lussacov Zákon charlesov Stavová rovnica ideálneho plynu Daltonov zákon Amagatov zákon Úlohy Termodynamika Vnútorná energia Entalpia Tepelná kapacita Prvá veta termodynamická Izochorický proces Izobarický proces Izotermický proces Adiabatický proces Úloh 27 Štruktúra a vlastnosti plynných látok 27 Ideálny plyn . Stavová rovnica ideálneho plynu - problémové vyučovanie - výklad Ideálny plyn , stavová rovnica ideálneho plynu -definovať ideálny plyn-popísať rozdiel medzi reálnym a ideálnym plynom-využiť při riešení úloh stavovú rovnicu ideálneho plynu. Zbierka úloh

Priklady.eu Fyzika Stavová rovnica. Fyzika Jednotky fyzikálnych veličín Dôležité fyzikálne konštanty Ukážte, že ľubovoľný ideálny plyn má pri normálnych podmienkach ( p 0 = 101325 Pa, T 0 = 273,15 K ) rovnaký molový objem V 0 = 22,4 liter.mol-1. Riešenie Popis: fyzika sexta, ideálny plyn Diskusia pridať komentár. Preskočiť na neprečítané komentáre. Reagova. Vypočítajte tlak,ktorý vykazuje 1,0 mol C2H6, ktorý sa správa ako (a) ideálny plyn (b) van der Waalsov plyn pri týchto podmienkach (i) pri 273,15 K v 22,414 L (ii) pri 1000 K v 100 cm 3

Video: Typové příklady na písemku

podmienok považujeme za ideálny plyn. Ar (O)=16; Ar (C)=12. (5,6l) a potom ešte príklady týkajúce sa špeciálnych dejov v ideálnom plyne. 1.) V nádobe s vnútorným objemom 30 l je uzavretý plyn pri tlaku 10 MPa. Aký je jeho objem pri normálnom tlaku? Predpokladáme, že teplota plynu je stála a plyn je za daných podmienok ideálny Ideálny plyn Zmesi ideálnych plynov Reálne plyny. Stavové rovnice reálnych plynov I. zákon termodynamiky. Teplo a práca. Entalpia Tepelné kapacity Adiabatický dej Termochémia. Reakčná entalpia Kirchhoffov zákon II. zákon termodynamiky. Entropia Carnotov tepelný stroj Termodynamické potenciály a termodynamické stavové rovnic Pre plyny, ktoré sa správajú ako ideálny plyn pri normálnom tlaku a teplote je hodnota mólového objemu V m = 22,41 dm 3. mol-1. Mólová hmotnosť M . Mólovú hmotnosť odvodíme zo vzorca na výpočet látkového množstva: n Ideálny plyn vykoná cyklus na obrázku. Cyklus pozostáva z dvoch izoterm a dvoch izochor. Pri prvej izoterme má plyn teplotu T 1 a na grafe zobrazená ako dej 1 → 2. Pri druhej izoterme má plyn teplotu T 2 a na grafe mu zodpovedá izoterma z bodu 3 do bodu 4. Deje pri prechodoch z bodu 2 do bodu 3 a z bodu 4 do bodu 1 sú izochorické Ideálny plyn. Kinetická teória plynov (337.) [8.12] Vypočítajte, koľko váži vzduch v miestnosti, ktorej rozmery sú: šírka 4 m, dĺžka 5 m, výška 3 m, pri tlaku 0,1 MPa a pri izbovej teplote 20 ºC

Mestská časť Košice - Staré mesto Projekt: Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšeni Pojem startup je dnes v našich médiách spomínaný pomerne často. Dokonca sa dostal aj do slovníka našej vlády, ktorá chce pomáhať startupom v.. Doplníme do tabuľky zelenou známe hodnoty molových tokov plynu a jeho zložiek, keďže plyn všetok zhorí, tak podľa stechometrie je molový tok metánu a etánu rovný reakčným rýchlostiam ich horenia V nádobe ohrejeme plyn raz pri konštantnom tlaku a pokus znovu zopakujeme pri konštantnom objeme. Zakaždým plynu dodáme rovnaké množstvo tepla. V ktorom prípade bude koneèná teplota plynu vyššia 3. Pri konštantnom objeme má ideálny plyn tlak 700 Pa a teplotu - 7°C. Vypoítajte tlak tohoto plynu, ak sa jeho teplota zvýši na 97 °C. 4. Objem plynu pri teplote 25°C a tlaku 9,7.104 Pa je 5 dm3. Aký bude objem toho istého množstva plynu pri teplote 55°C a tlaku 1,2.105 Pa? 5

Pre plyny, ktoré sa správajú ako ideálny plyn pri normálnom tlaku a teplote je hodnota mólového objemu V m = 22,41 dm 3. mol-1. Mólová hmotnosť M. Mólovú hmotnosť odvodíme zo vzorca na výpočet látkového množstva Celková partičná funkcia pre ideálny plyn (kanonický súbor). Rozlíšiteľné a nerozlíšiteľné častice. Častica v nekonečne hlbokej potenciálovej jame. Translačná partičná funkcia a výpočet termodynamických veličín. Sackurova-Tetrodova rovnica. Stavová rovnica ideálneho plynu. Harmonický oscilátor 3 21. Model lietadla s hmotnos ťou 2 kg letí stálou rýchlos ťou 20 m.s-1 vo výške 10 m nad povrchom Zeme. Ur čte celkovú mechanickú energiu modelu vzh ľadom na povrch Zeme TERMODYNAMICKÁ TEPLOTA Teplota je funkcia stavu látky. Poznáme dve teplotné stupnice. 1) Celziova teplotná stupnica má dve základné teploty: 0 °C (rovnovážny stav sústav Vysvetlite vlastnosti plynných látok v závislosti od ich vnútornej štruktúry. Vysvetlite pojem ideálny plyn a diskutujte o fyzikálnom význame stavovej rovnice ideálneho plynu, charakterizujte a kvantitatívne vyjadrite deje v ideálnom plyne. 8. Štruktúra a vlastnosti kvapalín

Štruktúra a vlastnosti plynov

Idealizácia objektov a procesov (hmotný bod, tuhé teleso, ideálna kvapalina, ideálny plyn, monofrekvenčné svetlo). Teoretické poznávacie postupy v školskej fyzike (príklady). Fyzikálne úlohy a ich poznávacia funkcia. Schéma riešenia školskej fyzikálnej úlohy (na príklade) Plyn v uzavretej sústave, ohraničenej kontrolnou plochou S ( napr. plyn vo valci uzavretom piestom - obr.2.1), má vnútornú energiu U. Pri dodávke tepla dQ zvýši sa jeho teplota o dT (t.j. vnútorná energia o dU), plyn zväčší svoj objem o dV, piest sa posunie o dl a vykoná prácu dA. Zmeny tlaku Niekoľko vzťahov platných pre ideálny plyn 12.8. Merné teplá pevných, kvapalných a plynných látok 12.9. Práca pri izotermickej a adiabatickej expanzii plynu 12.10. Vratné a nevratné deje 12.11. Camotov kruhový dej 12.12. Druhá termodynamická veta 12.13. Termodynamická definícia teploty 12.14. Entropia 12.15. Entropia pri. Ideálny plyn je dokonale stla čite ľný (táto predstava viedla k definícii nulovej abso-lútnej teploty). Plyn zaberá vždy celý objem nádoby, v ktorej sa nachádza. Preto vo všetkých našich príkladoch budeme ma ť uzavretú sústavu - s konštantným látkovým množstvom plynu

Protokol z cvičenia z fyziky č

pre št. program Plasty v strojárstve. šk. r. 2005/06. Úvod. Predmet fyziky, rozdelenie fyziky, fyzikálne pojmy a veličiny. Medzinárodná sústava jednotiek SI Plyn je výhodný a pohodlný . Plynové kondenzačné kotly sú pri vykurovaní rodinných domov, ale čoraz častejšie aj bytov, veľmi obľúbené. Dnešné kondenzačné plynové kotly vďaka svojmu výkonu v kombinácii s radiátorovým kúrením dokážu priestory vyhriať za pomerne krátky čas a následne teplotu aj presne udržiavať Plynné látky (ideálny plyn, stavové veličiny, plynové zákony) 7. Elektrolyty (elektrolytická disociácia kyselín a zásad, disociačný stupeň, silné a slabé elektrolyty) Ideálny plyn. Základné pojmy z kinetickej teórie ideálneho plynu. Elektrostatické interakcie, potenciál poľa, intenzita poľa. Elektrické pole v látke. Elektrický prúd. Magnetické pole vo vákuu a v látkach

Stavová rovnica – Wikipédia

Na konci lekcie by ste mali byť schopní: - definovať a použiť stavovú rovnicu plynu; - dokázať, že zákony plynu, ktoré opisujú izodeje, tvoriašpecifické prípady stavovej rovnice plynu; - popísať, ako sa odlišuje ideálny plyn od skutočného plynu teplotou - vant Hoffov vzťah, zmena pri endo- a exotermickom deji, grafická závislosť, princíp pohyblivej rovnováhy, zmena s tlakom

zbierka úloh z termodynamiky a molekulovej fyziky i

Existujúce telesá, skladajúce sa z molekúl, resp. z iónov, môžeme považova za sústavu blížiacu sa k jednému z obidvoch krajných prípadov. Ako aplikáciu prvého stavu, môžeme uvies ideálny plyn. Druhý príklad možno demonštrova dokonale tuhou látkou toch v plynnej fáze predpokladajte, že sa jedná o ideálny plyn. V elektrochemických výpo toch používajte zaokrúhlenú hodnotu Faradayovej konštanty F = 96 500 C mol-1. Úloha 1 (2 b) Pri elektrolýze preteká elektrickým obvodom prúd 2,0 A po dobu 50 minút. Vypo ítajte: a) prenesený náboj

Vypočítajte, koľko váži vzduch v miestnosti, ktorej

Vypočítať cenu za spotrebovaný plyn. Kooperovať v skupine. Riešiť úlohy. Rozvoj tolerancie a rešpektu. Prosociálne správanie. Tvoriť, prijať a spracovať informácie v riešení úloh. Používať kognitívne operácie. Použiť príklady z praxe Stránka o fyzike 6. ročníka základnej školy. Ako si vyrobiť obrie bubliny.. Voda vytláča vzduch do balóna. Test č. 1 - otázk Test - podklady Idealny plyn + Report. IDEÁLNY PLYN alebo O rýchlosti a energii molekúl plynu PaedDr. Ek= 9,1.103 J Test Pre ideálny plyn platí: a) Rozmery molekúl sú porovnateľné so strednou vzájomnou vzdialenosťou molekúl. b) Molekuly ideálneho plynu pôsobia navzájom na seba. Chcem sa pripojiť na zemný plyn Tri dôvody pre renováciu Vášho vykurovania . Nový gauč, moderná kuchynská linka či kvalitná posteľ. To sú veci, do ktorých často investujeme, keď si chceme v domácnosti zabezpečiť komfort. Existujú však aj dôležitejšie zariadenia, vďaka. Ideálny plyn, termodynamické zmeny, 1. a 2. zákon termodynamiky, porovnávacie obehy, reálne plyny, vedenie tepla, prenos tepla vedením, prúdením a žiarením, tlak, hydrostatická sila, prúdenie tekutín, hydrodynamické straty. Anotácia: Premena tepla na prácu a naopak, možnosti a podmienky týchto premien sú nápl ňou termodynamiky

Priklady pochadzaju zvacsa zo zbierok FKS, FX, Naboja FKS a uloh Fyzikalnej Olympiady, au-torom ktorych patri velka vdaka. 2 Poznamky k termodynamike a dejom s plynmi pre idealny plyn v ustalenom stave splnaju stavovu rovnicu pV = NkT= nRT (1) 1 ideálny plyn. Autoprotolýza vody, konštanta kyslosti a zásaditosti. Výpočty pH. 5. 1. PÍSOMNÁ PREVIERKA. Výpočty pH silných a slabých kyse-lín a zásad. 6. Veličiny vyjadrujúce zloženie roz-tokov. Výpočty s hmotnostným zlomkom. Hydrolýza solí, jednoduché tlmivé roztoky. 7. Výpočty s koncentráciou látkové-ho množstva. 1 V sklenenom sude sa nachádza plyn pri teplote T=293 K. Aké teplo treba dodať plynu, aby jeho stredná kvadratická rýchlosť sa zvýšila o 1 percento Príklad Na obrázku je znázornený prechod plynu zo stavu 1 do stavu 2 · charakterizovať stavové veličiny charakterizujúce plyn v rovnovážnom stave, typ väzieb v dvojatómových molekulách plynov, typ väzieb medzi molekulami kvapalín, štruktúru iónových kryštálov, štruktúru atómových kryštálov, štruktúru molekulových kryštálov, kovovú kryštalickú mriežku

· Plazma - vysoko ionizovaný plyn, zložený z iónov, elektrónov Plazma sa tiež považuje za skupenstvo, ale v podstate je to ionizovaný plyn, ktorý sa správa podľa teploty. Vlastnosti: Kvapaliny sú látky ako je voda, mlieko, krv alebo sirup. Všetky sa skladajú z molekúl, ktoré sa neustále neusporiadane pohybujú (Brownov pohyb) Plyn v uzavretej sústave, ohraničenej kontrolnou plochou S ( napr. plyn vo valci uzavretom piestom - obr.2.1), má vnútornú energiu U. Pri dodávke tepla dQ zvýši sa jeho teplota o dT (t.j. vnútorná energia o dU), plyn zväčší svoj objem o dV, piest sa posunie o dl a vykoná prácu dA Plyn uzavretý v nádobe s pohyblivým piestom sa pri stálom tlaku zohrial z 22oC na teplotu 52oC. O koľko % sa zväčšil jeho objem? ( 9,1 % ) 9. Spaľovací motor prijme od ohrievača s teplotou 900oC teplo 1.104J. Chladiču s teplotou 150oC odovzdá z neho 75 %

28. a 29. Suplovanie: Kvíz č. 3: Ideálny plyn a izodeje ; Izodeje a

Osmotickým tlakom sa zoberal J. H. Van't Hoff (1886) a zistil, že osmotický tlak , ideálnych roztokov sa riadi tými istými zákonitosťami ako ideálny plyn, rovnica (1) (1) ak koncentráciu vyjadríme ako c=n/V, vzťah (1) prejde na tvar (2 kde V má význam objemu, ktorý plyn zaberá (teda nie molárny objem) a n je molárne množstvo plynu. 1.2 Mechanická práca Práca predstavuje v termodynamike tiež výmenu energie medzi systémom a jeho prostredím. Mechanická práca je vykonávaná, keď sila pôsobí na systé Na obrázku je graf znázorňujúci dej, pri ktorom ideálny plyn so stálou hmotnosťou prešiel postupne zo stavu označeného bodom 1 do stavov označených bodmi 2 a 3. a.) Aké deje znázorňujú úseky grafu 1-2 a 2-3 ? b) Aké zákony platia pre tieto deje a ako sa tieto zákony nazývajú? c) Znázornite dej 1-2-3 aj v p-V diagrame. 16

Termodynamika, Ideálny plyn, Netlmený kmitavý pohyb, Mechanické vlnenie. Každý účastník kurzu dostane CD: Prípravný kurz zo stredoškolskej fyziky, ktoré obsahuje stručnú teóriu, riešené príklady a neriešené úlohy z preberaných okruhov. Na kurz je potrebné si priniesť kalkulačku, zošit a písacie potreby Ideálny plyn. Kokaín a kofeín. Kyseliny a hydroxidy. Prvá pomoc v laboratóriu. s-prvky a jejich sloučeniny. B-vitamíny. Kvantové čísla. Výroba papiera. Triviálne názvy chemických prvkov. Alkaloidy: drogy. Atómová teória 3.2.1 Ideálny plyn 3.2.2 Rýchlosti molekúl plynu 3.2.3 Tlak plynu 3.2.4 Stavová rovnica ideálneho plynu 3.2.5 Vnútorná energia ideálneho plynu 3.2.6 Práca plynu 3.2.7 Deje v ideálnom plyne 3.2.8 Adiabatický dej Úlohy 3.3 Štruktúra a vlastnosti pevných látok 3.3.1 Kryštalické a amorfné látky 3.3.2 Ideálna kryštálová mriežk Meno a priezvisko :.. Trieda :.. Dátum :.. Téma : Molekulová fyzika - Stavová rovnica ideálneho plynu, množstvo a látkové množstvo látk

Populárne: